ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง
บุคคลากรห้องสมุด

นางสาวสุภาพัฒน์ นำแปง

บรรณารักษ์อัตราจ้าง

.
.