ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง
บุคคลากรห้องสมุดนางสาว ณีรนุช  ผลพิสิษฐ์

.
.