ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซางเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

นางสาวสุภาพัฒน์ นำแปง

บรรณารักษ์อัตราจ้าง