ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซางประวัติห้องสมุดความเป็นมาห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง

       ด้วยจังหวัดพะเยาได้ตะหนักถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมการศึกษาในทุกรูปแบบให้กับประชาชนและเห็นว่าการจัดตั้งห้องสมุดประชาชน ได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ที่จำเป็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยตนเองและเป็นการขยายแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นให้มากขึ้น ดังนั้นอาศัยตามระเบียบกรมการศึกษานอกโรงเรียนว่าด้วยห้องสมุดประชาชน พ.ศ.  2535 หมวด 1 บททั่วไป ข้อ 6 จึงประกาศจัดตั้งห้องสมุดประชาขนอำเภอภูซาง โดยใช้อาคารองค์การบริการส่วนตำบลป่าสัก เป็นที่ทำการชั่วคราวและให้ชื่อว่า “ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง” โดยได้ประกาศเป็นห้องสมุดประชาชน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2544

       ต่อมา พ.ศ.  2554 นางวิลาวัลย์  ไชยมงคล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูซาง ได้จัดทำเรื่องขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างห้องสมุดประชาชนหลังใหม่ และได้รับอนุมัติให้จัดสร้างอาคาร ด้วยงบประมาณเป็นเงิน 1,800,000 บาทโดยมีลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นที่1 เป็นห้องสมุดประชาชน ชั้นที่2 เป็นที่ทำการ กศน อำเภอภูซาง โดยได้รับบริจาคพื้นที่ก่อสร้างจากนิคมสหกรณ์เชียงคำและอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ 911 จำนวน 1 ไร่ สำหรับก่อสร้างห้องสมุดประชาชนและศูนย์การศึกษานอกระบบและศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูซาง และสามารถให้บริการตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม  2555 เป็นต้นไป โดยมี นางวิลาวัลย์  ไชยมงคล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศูนย์ ศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูซาง เป็นผู้กำกับดูแลและมี นางสาวกฤตญาณี ปวงคำ เป็นเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซางเป็นหน่วยงานทางการศึกษา ทำหน้าที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ มีกิจกรรมการจัดการศึกษาในรูปแบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต งานพื้นฐานของห้องสมุดประชาชน โดยให้บริการดังนี้ งานบริหาร งานบริการ และงานเทคนิค บริการหนังสือ สื่อเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ตอบคำถามและกิจกรรมต่าง ๆ แก่ประชาชน โดยไม่จำกัดเพศ อายุ ความรู้ เชื้อชาติ และศาสนา ให้บริการประชาชนทุกวัน ไม่หยุดวัน เสาร์-อาทิตย์ แต่หยุดวันนักขัตฤกษ์